Avís Legal

INTRODUCCIÓ

El present Avís Legal sobre l’ús de la pàgina web www.enricsulla.com, regula els termes i condicions d’accés i ús de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris en, i/o a través del portal, tanmateix determinats continguts poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

 

1. TITULAR DE LA WEB

El present Avís Legal regula l’ús del domini web www.enricsulla.com essent-ne el  titular Enric Sullà Pérez amb NIF 43703357E, i amb domicili a Avinguda Barcelona, 35, 1-D, 25001 Lleida – Catalunya.

 

2. ÚS I ACCÉS DELS USUARIS

L’accés i l’ús de la web www.enricsulla.com és gratuït i atribueix automàticament la condició de “usuari”.

S’informa a l’usuari del lloc web www.enricsulla.com que l’ús i accés al mateix, així com tots els serveis i continguts que en ell s’ofereixen suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal, les quals podran ser modificades.

L’ús de la pàgina web és lliure, no exigeix subscripció i no implica l’establiment de relació comercial amb Enric Sullà, titular del mateix.

L’usuari de la pàgina web es compromet a fer-ne ús d’acord amb allò disposat en la Llei i en el present avís legal, obligant-se i comprometent-se a NO fer ús del mateixa i del seu contingut amb finalitats il·lícites i/o lesives dels drets d’Enric Sullà, titular del mateix, o en perjudici de tercers, així com a NO perjudicar, inutilitzar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o els serveis d’Enric Sullà o impossibilitar l’ús correcte d’aquests per part d’altres persones.

La responsabilitat derivada del mal ús realitzat sobre els continguts del lloc web recaurà única i exclusivament sobre l’Usuari que hi accedeixi, quedant Enric Sullà exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

Resta especialment prohibida la manipulació de les dades identificatives d’Enric Sullà que es contenen en aquest lloc web, així com la de la resta d’elements continguts en el lloc web.

 

3. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Els usuaris que vulguin contractar els serveis que s’ofereixen en la pàgina web www.enricsulla.com, restaran subjectes a les condicions estipulades en el full d’encàrrec professional que, en cada cas, haurà de precedir qualsevol prestació de serveis per part de la titular.

 

4. CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB

La pàgina web www.enricsulla.com pot contenir articles, informes i altres continguts preparats o facilitats per Enric Sullà amb fins exclusivament informatius, reservant-se la seva titular el dret d’actualitzar, modificar i/o eliminar unilateralment informació, continguts o serveis, ja sigui de forma temporal o permanent en qualsevol moment.

El titular de la pàgina web pot facilitar, en qualsevol moment, els enllaços que consideri interessants sense que això comporti l’exercici de cap control sobre els mateixos, no responent en cap moment dels seus continguts, serveis, ni del compliment normatiu d’aquells llocs.

 

5. LIMITACIÓ DE RESPOSABILITAT

Qui accedeixi a la pàgina web www.enricsulla.com ho fa voluntàriament i pel seu propi compte i risc, essent la seva obligació el coneixement, prèvia lectura, de les Condicions General d’ús i accés a la mateixa contingudes en el present avís legal.

Enric Sullà, com a titular de la pàgina web www.enricsulla.com, s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de problemes tècnics, de la presència de virus o altres elements de la web que puguin ocasionar danys o alteracions en equips informàtics o fitxers i documents dels Usuaris, així com també d’errors o omissions en els continguts de la mateixa.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la pàgina web www.enricsulla.com, el disseny gràfic, les imatges, els logotips, així com les activitats de desenvolupament de la mateixa, són propietat d’Enric Sullà, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, transformació o emmagatzematge permanent, difusió o qualsevol activitat per a la seva utilització amb finalitats privades, públiques o comercials, sense haver obtingut el consentiment previ de la titular formalitzat per escrit.

En tot cas, Enric Sullà es reserva tots els drets sobre continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos, així com els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que li pugui correspondre sobre els continguts del portal, quedant prohibit l’exercici dels anteriors drets sense autorització expressa del seu titular. Qualsevol exercici dels anteriors drets, independentment del mitjà o forma en que es produeixin, requereix autorització prèvia i expressa del titular editor dels continguts en qüestió.

 

7. FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES I PROTECCIÓ DE LES MATEIXES

L’ús de determinades opcions de la pàgina web www.enricsulla.com per part dels usuaris, com la sol·licitud d’informació i/o pressupost, requereix emplenar prèviament formularis continguts en la mateixa. Tota la informació que l’usuari faciliti a Enric Sullà mitjançant aquests formularis ha de ser exacta i veraç , garantint la seva autenticitat en tot moment. L’usuari serà l’únic responsable dels perjudicis que se li puguin originar a ell, a Enric Sullà, com a titular de la pàgina web, i a tercers pel fet d’aportar informació inexacta, incompleta o falsa.

A efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) i altra legislació aplicable, Enric Sullà informa als seus clients, als usuaris de la pàgina web www.enricsulla.com i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en la pàgina web en l’apartat “Política de privadesa”.

 

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions del present Avís Legal sobre l’ús de la pàgina web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i Enric Sullà, es regiran per la legislació espanyola i catalana que sigui aplicable.